Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du på nettsidene under "Om banken". 

Du kan også ta kontakt med din kundeansvarlige i banken. Dersom du etter dialog med oss eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastes ned på våre nettsider, eller du kan få det tilsendt per post og e-post. 

Last ned skjema 

Skjemaet returneres til banken pr. post eller personlig i banken med nødvendige opplysninger om eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen.

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares i fem år etter at klagebehandlingen er avsluttet. 

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet.

Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper 

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda 
Pb. 53 Skøyen 
0212 Oslo 

Tlf: 23 13 19 60

www.finkn.no