Egenkapitalsbevis

Hva er egenkapitalbevis?

Et egenkapitalbevis er en eierandel i lokalbanken. Veldig forenklet kan vi kalle et egenkapitalbevis for en "sparebank-aksje".  

Egenkapitalbevis ble introdusert på slutten av 1980-tallet som et egenkapitalinstrument for sparebanker. Egenkapitalbeviset er utbytteberettiget og har historisk gitt en høy direkteavkastning. Snittet for de unoterte egen­kapitalbevisene ligger på ca. 4-7 % årlig. Eiere av egenkapitalbevis er beskyttet av sparebankens fond og gavefondet i den aktuelle banken. Disse vil ta even­tuelle tap før egenkapitalbeviseierne, og investeringen er derfor tryggere enn ordinære aksjer.


Egenkapitalbeviseiernes innflytelse
  • Egenkapitalbeviseierne velger 20-40 % av generalforsamlingens representanter.
  • Generalforsamlingen er normalt dominert av lokale krefter, dette gjelder også egenkapitalbeviseiernes representanter.
  • Eierandeler utover 10 % av samlet egenkapital per investor må godkjennes av Finanstilsynet.  


Beskatning

  • Regelverket for skattlegging av egenkapitalbevis er likt som for aksjer. Det innebærer at det utbytte norske investorer mottar på egenkapitalbevisene beskattes med 27 prosent fratrukket et skjermingsfradrag.
  • Skattereglene er også like når det gjelder salg. Gevinst som oppnås ved salg av egenkapitalbevis er skattepliktig inntekt. Tap er fradragsberettiget.
  • Egenkapitalbevisene formuesbeskattes som aksjer og den ligningsmessige verdien av egenkapitalbevisene utgjør 100 prosent av markedsverdien.
  • Fritaksmodellen: Investeringer i egenkapitalbevis gjennom aksjeselskaper havner inn under fritaksmodellen. Fritaksmodellen innebærer i hovedsak at et aksjeselskaps opptjente inntekter fra eierandeler i andre selskaper er skattefrie. Dette innebærer at et aksjeselskap som aksjonær er fritatt for beskatning av utbytte og gevinst på egenkapitalbevis og aksjer. Av ellers skattefrie inntekter kommer imidlertid 3 % til beskatning som ordinær skattepliktig inntekt. For mer informasjon se skatteetaten.no


Handel av egenkapitalbevis i Haltdalen Sparebank

  • Egenkapitalbevisene i Haltdalen Sparebank er ikke børsnoterte på Oslo Børs.
  • Egenkapitalbevis i Haltdalen Sparebank er VPS-registrerte. Du må dermed ha en VPS-konto for å kunne kjøpe og selge egenkapitalbevis i banken.
  • For kjøp/salg av egenkapitalbevis i Haltdalen Sparebank - kontakt banken for mer informasjon.

 

Viktig informasjon

Markedet og betingelser endres over tid, og informasjonen er derfor ikke bindende. Haltdalen Sparebank påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved investering i ovennevnte produkt. Historisk avkastning vil ikke være noen garanti for fremtidig avkastning.